Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRil2mZl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Vingroup

  Vingroup là một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất châu Á 

 • hZWYnJRil2mZmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ymGVqa5lwsbA.
2020

Company Menu

Culture Tour

Life at Vingroup

 • Vingroup 20 Năm - Khát vọng lan tỏa
 • Huấn luyện đào tạo
 • Ngày hội Sống khỏe
 • Ngày hội cuối Quý
 • Vingroup's Got Talent
 • Vingroup 20 Năm - Khát vọng lan tỏa

  Vingroup 20 Năm - Khát vọng lan tỏa

 • Huấn luyện đào tạo

  Huấn luyện đào tạo

 • Ngày hội Sống khỏe

  Ngày hội Sống khỏe

 • Ngày hội cuối Quý

  Ngày hội cuối Quý

 • Vingroup's Got Talent

  Vingroup's Got Talent

Vingroup 's Activities

hZWYnJRil2mZmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...